OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Mgr. Stanislava Kučerová, Obecká 2007/6, Brno, IČ: 04874145

tel: +420 724 033 654

email: stanka@materstvi-srdcem.cz

Klient (dále kupující), který objednává služby u prodávajícího písemně emailem nebo telefonicky, viz výše, akceptuje níže uvedené všeobecné obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné a kupující i prodávající se jimi řídí.

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

2. Daňový doklad

Daňový doklad vystavený prodávajícím obsahuje zákonem stanovené penzum náležitostí. Vystavený daňový doklad je současně záručním listem.

3. Kupní smlouva

Objednávka učiněná kupujícím e-mailem či telefonicky, je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřená dodáním objednané služby (doprovod k porodu, poskytnutí individuálního kurzu, poradenství či odborné konzultace).

Kupující může od návrhu smlouvy odstoupit (smlouvu stornovat) a to do 24 h před předem domluvenou schůzkou. V případě pozdějšího stornování objednávky bude kupujícímu účtován storno poplatek ve výši ceny 1 hodiny konzultace. Prodávající si vyhrazuje právo na možné individuální řešení storno objednávek.

Objednáním služeb (emailem či telefonicky) kupující současně vyjadřuje souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami, platnými v den podání objednávky.

4. Objednání služeb

Kupující si může služby (doprovod k porodu, individuální poradenství, atd.) objednat buď písemně a to emailem na stanka@materstvi-srdcem.cz nebo telefonicky na čísle +420 724 033 654. V případě písemného objednání je nutné vyčkat na písemné potvrzení termínu návštěvy.

5. Úhrada služeb

Úhrada za individuální kurz, individuální poradenství či odborné poradenství bude probíhat po poskytnutí těchto služeb, úhrada za porodní balíček probíhá složením zálohy před zahájením porodní pohotovosti, doplatek porodního balíčku se hradí po poskytnutí služby a to hotově na základě vystavení daňového dokladu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet na základě zaslané faktury. 

Úhrada za skupinový kurz probíhá po přihlášení předem v plné výši bezhotovostním převodem na bankovní účet na základě zaslané faktury nebo v hotovosti před zahájením kurzu. 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1470771023/0800

6. Zpracování osobních údajů

Objednáním individuálních služeb vyjadřuje kupující souhlas s všeobecnými podmínkami a uděluje souhlas s použitím a zpracováním osobních údajů pro účely administrativy. Tento souhlas může kupující kdykoli zrušit zasláním písemného sdělení na email stanka@materstvi-srdcem.cz. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje jeho klientů nebudou poskytovány dalším osobám či subjektům, ani s nimi nebude jinak obchodně nakládáno.

7. Zrušení objednávky individuálních služeb, storno podmínky a reklamace

V případě, že kupující bude chtít objednané služby individuálního poradenství, kurz či odborné poradenství zrušit, může tak učinit bezplatně a to do 48 hodin před domluvenou schůzkou. V opačném případě bude kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 50 % předpokládaného času, který by u něj poradkyně strávila. Průměrný čas poradenství je 2 hodiny.

V případě skupinového kurzu, jehož součástí je více navazujících lekcí (např. skupinový předporodní kurz), se po zahájení kurzu již kurzovné nevrací, pokud nedojde ke zrušení kurzu ze strany prodávajícího. Nevybrané lekce si lze nahradit v dalším běhu kurzu, případně lze domluvit náhradníka na zbytek lekcí.

Pokud si kupující objednává plný servis služeb, např. porodní balíček, tedy včetně předporodní přípravy, porodní pohotovosti, doprovodu k porodu a poporodní návštěvy, a již se uskuteční přípravné setkání nebo běží porodní pohotovost, tak je možné služby stornovat, ale pouze po úhradě zálohy ve výši dohodnuté částky za tyto služby, aby se pokryly vynaložené náklady. V případě, že bude muset služby či termín služeb zrušit poradkyně a klient již zaplatil zálohu nebo uhradil cenu služeb dle ceníku, bude mu tato částka v plné výši vrácena zpět na jeho účet.

Nebude-li kupující s individuálními službami, které si objednal spokojen, tuto skutečnost oznámí do 10 dnů od konání akce písemně s vysvětlením a uvedením důvodů nespokojenosti na email stanka@materstvi-srdcem.cz. Veškeré reklamace a stížnosti jsou posuzovány prodávajícím individuálně. Prodávající podá kupujícímu vyrozumění do 30 dnů od podání stížnosti.

8. Vrácení platby za individuální poradenství

V případě, že kupujícímu vznikne nárok na vrácení peněz za zaplacené služby (z důvodů popsaných výše), je povinen poslat požadavek do 30 dnů od nastalé situace na email stanka@materstvi-srdcem.cz s uvedeným číslem účtu, na který bude prodávajícím poukázána finanční částka. Pokud se tak nestane a kupující o peníze nepožádá, platba propadá ve prospěch prodávajícího.

9. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8. 11. 2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.materstvi-srdcem.cz, příp. dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na výše uvedených webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky služeb se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Prohlášení prodávajícího

Nejsem zdravotník a mé služby nejsou zdravotnického charakteru. Mají charakter podpůrný a informativní.