Porodní asistentka

Porodní asistentka je specialistka se zdravotnickým vzděláním v péči o ženu v průběhu fyziologického (nekomplikovaného) těhotenství, porodu a šestinedělí, včetně péče o zdravého novorozence a kojence do věku šesti týdnů.

Podle nových právních předpisů z r. 2004 mohou porodní asistentky v ČR, podobně jako v ostatních zemích EU, pracovat samostatně, tj. bez odborného dohledu a bez indikace lékaře v případě fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí. Do jejich náplně práce patří rovněž ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie. Po vstupu ČR do EU mohou české porodní asistentky pracovat za srovnatelných podmínek v libovolném z členských států. Stejně tak mohou porodní asistentky ze zemí EU pracovat u nás.

Vzdělání porodních asistentek v ČR

V minulosti získávaly porodní asistentky způsobilost k výkonu pomaturitním specializovaným studiem, nejprve dvouletým nástavbovým na středních zdravotních školách a od roku 1994 tříletým pomaturitním studiem na vyšších odborných zdravotních školách. Současná úprava se vztahuje k zákonu č. 96/2004 Sb. (o nelékařských zdravotnických povoláních), porodní asistentky mohou získat způsobilost k výkonu povolání pouze v akreditovaných bakalářských zdravotnických studijních oborech pro přípravu porodních asistentek na vysokých školách. Studium trvá nejméně tři roky.

Místa působení porodních asistentek

Většina porodních asistentek je zaměstnána ve zdravotnických zařízeních, ale část z nich pracuje samostatně, tzn. jako soukromá porodní asistentka. Nabízí tak ženám, jejich partnerům a dětem individuální péči v tak citlivém období, jakým bezesporu těhotenství, porod, šestinedělí a rané rodičovství je. Velmi často péče porodní asistentky probíhá v domácím prostředí klientů nebo v centrech předporodní přípravy.

Porodní asistentka může působit:

 • v porodnicích na porodních sálech,
 • na odděleních péče o těhotné a šestinedělí,
 • v gynekologicko-porodnických ordinacích,
 • v mateřských centrech,
 • při provozování vlastní soukromé praxe.


Kompetence porodní asistentky


V těhotenství:

 • diagnostikuje těhotenství;
 • předepisuje, doporučuje nebo provádí vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství;
 • sleduje ženy s fyziologickým těhotenstvím, poskytuje jim informace o prevenci komplikací;
 • v případě zjištěného rizika předává ženu do péče lékaře gynekologa-porodníka;
 • sleduje stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými i technickými prostředky;
 • rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře a pomáhá mu v případě zásahu (při nepřítomnosti lékaře provádí neodkladná opatření);
 • provádí návštěvy v rodinách těhotných, šestinedělek a gynekologicky nemocných, sleduje jejich zdravotní stav;
 • poskytuje poučení o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci;
 • poskytuje rady a pomoc v otázkách sociálně-právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkuje.

V průběhu porodu a poporodním období:

 • připravuje rodičky k porodu, pečuje o ně ve všech dobách porodních a vede fyziologické porody, včetně případného nástřihu hráze;
 • v neodkladných případech vede i porody v poloze koncem pánevním (neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví);
 • ošetřuje porodní a poporodní poranění a pečuje o ženy v šestinedělí;
 • poskytuje ošetřovatelskou péči fyziologickým novorozencům, provádí jejich první ošetření, včetně případného zahájení jejich okamžité resuscitace;
 • podporuje, vede a vzdělává ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházení jeho komplikacím.


Soukromá porodní asistentka

Ideální model porodní péče by měl být takový, kdy je žena provázena celým těhotenstvím, porodem a poporodním obdobím jedinou osobou (příp. jednou zastupující) s odborným vzděláním, se kterou si během této doby vybuduje žena důvěrný vztah. Takhle to běžně funguje (a funguje to skvěle) v zahraničí a tyto služby jsou hrazené zdravotní pojišťovnou.

V českém porodnictví to bohužel funguje tak, že v těhotenství je hrazena péče pouze v gynekologické ambulanci svého gynekologa (kterého lze samozřejmě kdykoli změnit) a potom je žena odkázána na zcela náhodný personál porodnice (měnící se i v průběhu porodu), v šestinedělí již žádná standardní péče pro ženu není hrazena pojišťovnou (např. laktační poradenství) a až po ukončení šestinedělí přechází opět do péče svého gynekologa.

V některých českých porodnicích mají smlouvu i soukromé porodní asistentky, což v praxi znamená, že pokud si zaplatíte její služby, může vést v dané porodnici celý Váš porod, pokud nenastanou nějaké komplikace. Jestliže však soukromá porodní asistentka smlouvu s vybranou porodnicí nemá, může být u porodu sice přítomna, ale pouze jako Váš doprovod bez příslušných kompetencí.

Soukromé porodní asistentky zatím nejsou do systému veřejného zdravotního pojištění prakticky zařazeny. Znamená to, že naprostou většinu jejich služeb si musí hradit ženy samy. Výjimkou je pouze návštěvní služba v těhotenství a v šestinedělí (celkem 3 návštěvy). Tuto péči jako jedinou může hradit zdravotní pojišťovna, pokud s ní má porodní asistentka na tento výkon uzavřenou smlouvu a pokud vám tento výkon indikuje lékař gynekolog-porodník.

Služby soukromých porodních asistentek

Některé soukromé porodní asistentky poskytují i další služby, jako např.:

 • Poradnu - pravidelné prohlídky v těhotenské poradně určené ženám s fyziologickým těhotenstvím (nejčastěji se sestávají z individuálního pohovoru, zevního vyšetření, kontroly krevního tlaku, moči a hmotnosti, od 25. týdne těhotenství včetně poslechu ozev dítěte).
 • Cvičení - nejčastěji cvičení pro těhotné v malých skupinách, doplněné o relaxaci, jógové prvky, apod.
 • Plavání - aktivity těhotných v bazénu v malé skupině, nejde o plavání jako takové, ale spíše o uvolnění a protažení s nácvikem dýchání k porodu.
 • Kurz předporodní přípravy - příprava k porodu pro těhotné ženy a jejich partnery. Optimální délka bývá alespoň 6 x 2 hodiny, většinou v malé skupině. Je možné zajistit si i individuální kurzy (např. v domácím prostředí).
 • Návštěvy v těhotenství - individuální konzultace v domácím prostředí (např. při rizikovém těhotenství).
 • Doprovod k porodu - jedná se o doprovod ve zdravotnickém zařízení.
 • Porod mimo zdravotnické zařízení - domácí porody vyvolávají mnoho emocí u lékařské i nelékařské veřejnosti, ale v podstatě je legální volbou pro všechny zdravé těhotné ženy, které splňují určitá kritéria.
 • Návštěva po porodu - při návštěvě probíhá kontrola poporodních poranění, podpora při péci o dítě a řešení problémů s kojením.
 • a další (kojenecké masáže, plavání kojenců, laktační poradenství...)


Mnohé služby mohou být podobné těm, které nabízejí také duly. Dula ovšem nemá odborné zdravotnické vzdělání a nemůže vést porod. Nesupluje ani nedubluje práci zdravotníků, ale spolupracuje s nimi.


Jak najít svou porodní asistentku

Pokud nehledáte přímo soukromou porodní asistentku, tak většina registrovaných porodních asistentek je zaměstnaných přímo v nemocnicích na gynekologicko-porodnickém oddělení a nebo v gynekologických ambulancích.

Soukromé porodní asistentky můžete vyhledat zejména na:

 • internetových stránkách UNIPA - Unie porodních asistentek,
 • internetových stránkách ČKPA - Česká konfederace porodních asistentech,
 • internetových stránkách AZrodina - vyhledáte zde porodní asistentku dle Vašeho kraje,
 • ve vybraných gynekologických ambulancích a porodnicích, se kterými soukromé porodní asistentky spolupracují.